Φαγήσια ή Φαγησιπόσια (τα)
Γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας προσφερόταν δείπνο. Η γιορτή αναφέρεται από τον Αθήναιο, κι από τον Ευστάθιο στα σχόλια της Οδύσσειας.

Βιβλιογραφία - πηγές

Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές, 7, 275

Ἐπιτελουμένου δὲ ἤδη τοῦ δείπνου τῶν Φαγησίων
ἑορτὴν
συντελεῖσθαι νομίσαντες οἱ κυνικοὶ πάντων
μᾶλλον ηὐφραίνοντο. καὶ ὁ Κύνουλκος ἔφη ‘ἕως
ἡμεῖς δειπνοῦμεν, ὦ Οὐλπιανέ, λόγοις γὰρ ἑστιᾷ
προβάλλω σοι παρὰ τίνι εἴρηται Φαγήσια ἑορτὴ καὶ
Φαγησιπόσια.

Ευστάθιος, Σχόλια στην Οδύσσεια

Ἔνθα ὅρα καὶ ὡς οἱ περὶ τὸ θεῖον ῥᾴθυμοι δι' ἀνάγκην ἐπὶ τὸ θύειν ἔρχονται, οὐδ' ἐν τῇ θυσίᾳ πάντως ἀπαλλαγησόμενοι τοῦ πολυφαγεῖν, ἵνα καὶ αὐτὴ φάγων ἑορτὴ λέγηται, ὁποία καὶ ἡ παρὰ Κλεάρχῳ τῷ Ἀριστοτέλους μαθητῇ, ὃς, καθὰ λέγει Ἀθήναιος, φαγησίαν ἑορτὴν ἱστορεῖ, κατὰ δέ τινας φαγησιποσίαν.