Φερεφάττια ή Φεράττια (τα)
Μυστήρια στην Κύζικο, προς τιμή της Περσεφόνης. Κατά τη διάρκεια της γιορτής γινόταν θυσία μαύρου ταύρου. Η Περσεφόνη ονομαζόταν και Φερεφάττα και το ιερό της ονομαζόταν φερεφαττείο (Φερεφαττεῖον: τὸ ἱερὸν τῆς Περσεφόνης).

Βιβλιογραφία - πηγές

Πλούταρχος, Λoύκουλλος, 10, 1, 3

Ἔοικε δὲ καὶ τὸ θεῖον ἐπιθαρρῦναι τοὺς Κυζικηνούς, ἀγασθὲν αὐτῶν τὴν ἀνδραγαθίαν, ἄλλοις τε σημείοις ἐναργέσι, καὶ τῆς τῶν Φερεφαττίων ἑορτῆς ἐνεστώσης, οἱ μὲν ἠπόρουν βοὸς μελαίνης πρὸς τὴν θυσίαν, καὶ σταιτίνην πλάσαντες τῷ βωμῷ παρέστησαν, ἡ δ' ἱερὰ καὶ τρεφομένη τῇ θεῷ νομὴν μὲν εἶχεν ὥσπερ τἆλλα βοτὰ τῶν Κυζικηνῶν ἐν τῇ περαίᾳ, κατ' ἐκείνην δὲ τὴν ἡμέραν ἀποκριθεῖσα τῆς ἀγέλης μόνη διενήξατο πρὸς τὴν πόλιν καὶ κατέστησεν ἐπὶ τὴν θυσίαν αὑτήν.

Τίμαιος, Πλατωνικό λεξικό, 10, 1, 3

Φερεφάττα Πλάτων μόνος· Φερσεφόνη καὶ Περσεφόνη οἱ λοιποί. Περσέφασσα δὲ ποιητικώτερον.