Σκύφιος ή Σκύθιος (ο)

Ο Σκύφιος ήταν το πρώτο άλογο που γεννήθηκε από τον θεό Ποδειδώνα.

Κάποτε στη Θεσσαλία ο θεός Ποσειδώνας αποκοιμήθηκε κι άφησε το σπέρμα του πάνω σε μια πέτρα. Η γη γονιμοποίησε την πέτρα και γεννήθηκε ο Σκύφιος.

Βιβλιογραφία - πηγές

Σχόλια Λυκόφρονα, 766, 5

ἄλλοι δέ φασιν ὅτι καὶ περὶ τοὺς πέτρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Κολωνοῦ καθευδήσας ἀπεσπέρμηνε καὶ ἵππος Σκύφιος ἐξῆλθεν ὁ καὶ Σκειρωνίτης λεγόμενος.

Ησύχιος, Λεξικό

<Ἵππιος Ποσειδῶν>· φυσικῶς φασι. διὰ τὸ λέγειν <τὸν> ποιη-
τήν· αἵθ' ἁλὸς ἵπποι ἀνδράσι γίγνονται, ἢ κατὰ τὸν
μῦθον, ὅτι ἵππους ἐγέννησε Ποσειδῶν, [*<ἱππεῖς>· ἔφιπποι Av,
ἵπποι] Ἀρίωνα Σκύφιον Πήγασον .

Σχολιασμός Πινδάρου, Πυθιονίκες 4, σχόλιο 246α, 9

φεῦγε δὲ καὶ Πηνειὸς ἑλισσόμενος διὰ Τεμπέων.
οἱ δὲ, ὅτι ἐπί τινος πέτρας κοιμηθεὶς ἀπεσπερμάτισε, καὶ τὸν
θορὸν δεξαμένη ἡ γῆ ἀνέδωκεν ἵππον πρῶτον, ὃν ἐπεκάλεσαν
Σκύφιον.