Αίγλη (η)


Η Αίγλη ήταν κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης. Αδέλφια της ήταν ο Μαχάων, ο Ποδαλείριος, η Υγεία, η Ακεσώ, η Ιασώ και η Πανάκεια.

Σε λιγότερο δαδεδομένη παράδοση αναφέρεται ως μητέρα της η Λαμπετία, η κόρη του Ήλιου.

Ήταν η θεότητα της ακτινοβολούσας υγείας και ευρωστίας και συνοδός του πατέρα της Ασκληπιού.

Βιβλιογραφία - πηγές

Αίλιος Αριστείδης, Ασκληπιάδαι

ὦ μακαριστοὶ μὲν ὑμεῖς τῶν ἄνω προγόνων ἐπ' ἀμφότερα,
εὐδαίμονες δὲ τῶν ἀφ' ὑμῶν φύντων, ἔτι δὲ ὑμῶν τε
αὐτῶν καὶ ἀδελφῶν, οἷς Ἰασώ τε καὶ Πανάκεια καὶ Αἴγλη
σύνεστι καὶ Ὑγίεια, ἡ πάντων ἀντίρροπος, Ἠπιόνης δὴ
παῖδες ἐπώνυμοι· οὐδ' ὑμῖν θᾶκοι χωρὶς ἀλλήλων οὐδὲ
διεσκηνώσατε.

Παιάνες, Paean Erythraeus ad urbem Dium repertus

Τοῦ δὲ καὶ ἐξεγένοντο Μαχάων καὶ Ποδαλείριος
ἠδ' Ἰασὼ Ἀκεσώ τε πολύλλιτος, ὢ ἰὲ Παιάν,
Αἴγλη τε εὐῶπις Πανάκειά τε Ἠπιόνης παῖδες
σὺν ἀγακλύτῳ εὐαγεῖ Ὑγείᾳ,
Ἰὴ Παιὰν Ἀσκληπιέ, δαῖμον κλεινότατε, ἰὲ Παιάν.