Ασωπός (ο)


Θεός του ομώνυμου ποταμού της Βοιωτίας και της Σικυώνας στην Πελοπόννησο. Ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Πηρώς ή του Δία και της Ευρυνόμης ή του Ωκεανού και της Τηθύος.

Ο Ασωπός νυμφεύθηκε τη Μετώπη, κόρη του ποταμού Λάδωνα και απέκτησε δυο γιους, τον Ισμηνό και τον Πελάγοντα και είκοσι κόρες, τις Ναϊάδες των πηγών.

Ο Διόδωρος αναφέρει μόνο δώδεκα κόρες, την Κόρκυρα, τη Σαλαμίνα, την Αίγινα, την Πειρήνη, την Κλεώνη, τη Θήβη, την Τανάγρα, τη Θέσπια, την Ασωπίδα, τη Σινώπη, την Οίνια, τη Χαλκίδα.

Επίσης του αποδίδεται η πατρότητα της Αντιόπης και της Πλάταιας, που έδωσε το όνομά της στην πόλη των Πλαταιών.

Βιβλιογραφία - πηγές

Ακουσίλαος, Αποσπάσματα

ὁ δὲ Ἀσωπὸς ποταμὸς Ὠκεανοῦ καὶ
Τηθύος· ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, Πηροῦς καὶ Ποσειδῶνος· ὡς δέ τινες,
Διὸς καὶ Εὐρυνόμης.

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 2, 12, 4, 8

τούτῳ βασιλεύοντι Ἀσωπὸς Κηλούσης εἶναι λεγό-
μενος καὶ Ποσειδῶνος ἐξεῦρε τοῦ ποταμοῦ τὸ ὕδωρ,
ὅντινα οἱ νῦν ἀπὸ τοῦ εὑρόντος καλοῦσιν Ἀσωπόν.

Σχόλια Ευρυπίδη

Πειρήνη, κρήνη ἐν Κορίνθῳ, ἣν Ἀσωπὸς εὗρεν Ὠκεανοῦ παῖς
χαριζόμενος Σισύφῳ τῷ Κορινθίῳ σπανίζοντι ὕδατος, ὅτι αὐτῷ Αἰγίνης
τῆς θυγατρὸς τὴν ὑπὸ Διὸς ἐμήνυσεν ἁρπαγήν