Αριστοτέλεια (τα)
Γιορτή των Aβδηριτών προς τιμή του Aριστοτέλη. Για τον ίδιο λόγο και οι Σταγειρίτες του έχτισαν και βωμό ιερό που τον ονόμαζαν Aριστοτελείον, όπως και οι Σμυρναίοι το Oμηρείον προς τιμή του Oμήρου.

O χρόνος της διεξαγωγής της δεν καθορίζεται από τους αρχαίους συγγραφείς. Φαίνεται ότι καταργήθηκε νωρίς.

Βιβλιογραφία - πηγές

Γένος Αριστοτέλους, Ο Αριστοτέλης στην αρχαία βιογραφική παράδοση, 17, 4
(Göteborg: Elanders, 1957)

ὅτι δὲ καὶ κοινῇ πολλοῖς εὖ ἐποίησε, δηλοῖ καὶ τὸ τὴν
τῶν Σταγείρων πόλιν κατασκαφθεῖσαν πείθειν τὸν Ἀλέξανδρον αὖθις
κτίζειν, ὅθεν καὶ οἱ Σταγειρῖται ἑορτὴν ἐπιτελοῦσι τῷ Ἀριστοτέλει,
Ἀριστοτέλεια αὐτὴν προσαγορεύοντες. καὶ τὸν μῆνα δ' ἐν ᾧ ἡ ἑορτὴ
ἐπιτελεῖται Σταγειρίτην προσαγορεύουσι. καὶ τὴν Ἐρεσσὸν δὲ τὴν τοῦ
Θεοφράστου πόλιν μέλλουσαν ἀδικηθῆναι ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου
ἐλύτρωσε τῆς ἀδικίας.

17, 6

τήν
τε γὰρ ἑαυτοῦ πατρίδα Στάγειρα κατασκαφεῖσαν ὑπὸ Φιλίππου πείθει
τὸν Ἀλέξανδρον δεύτερον κτίσαι καὶ χώρας ἑτέρας αὐτῇ καταδιδόναι,
ἀνθ' ὧν οἱ Σταγειρῖται μῆνα προσηγόρευσαν Σταγειρίτην καὶ ἑορτὴν
ἦγον Ἀριστοτέλεια·
καὶ ἐν Χαλκίδι τελευτήσαντος μετεπέμψαντο
τὸ σῶμα καὶ βωμὸν ἐπέστησαν τῷ τάφῳ καὶ Ἀριστοτέλειον τὸν τόπον
ἐκάλεσαν καὶ ἐκεὶ τὴν βουλὴν ἤθροιζον·