Αγρυπνίς (η)


Νυκτερινή γιορτή προς τιμή του Διονύσου. Eπρόκειτο περί «παννυχίδος» δηλαδή γιορτής που διαρκούσε καθ' όλη τη νύκτα, όπως φανερώνει και τ' όνομά της. Γιορταζόταν στην Aρβέλη ή Aρβήλη ή Aρβηγήν, πόλη της Σικελίας.

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος, Λεξικόν

Ἀγρυπνίς· ἑορτὴ Διονύσου ἐν † Ἀρβήλῃ