Αρχαίες ελληνικές γιορτές από Φ

γιορτή με δείπνο...
 

Φαλληφόρια ή Φαλλαγώγια

στην πομπή προπορευόταν ο φαλλός...
 

Φαμμάστρια

πρόσφεραν ψαιστά...
 

Φεοδαίσια

γιορτή της Κρήτης...

 

Φερεφάττια ή Φεράττια

μυστήρια στην Κύζικο...
 

Φιλοξένεια

γιορτή και αγώνες προς τιμή του Απόλλωνα...
 

Φωσφόρεια ή Φωσφόρια

προς τιμή των φωσφόρων θεών...