Γαλάξια (τα)Γιορτή που γινόταν στην Αθήνα το μήνα Ελαφηβολιώνα (Μάρτιος - Απρίλιος) προς τιμή της Μεγάλης Μητέρας Κυβέλης με προσφορά γαλαξία, δηλαδή πολτού από γάλα και κρίθινο αλεύρι.

Κατά την ημέρα της γιορτής θυσίαζαν οι έφηβοι και προσέφεραν χρυσό δοχείο αξίας 100 δρχ.

Βιβλιογραφία - πηγές

Φώτιος, Λέξεων Συναγωγή

Γαλάξια· ἑορτὴ Ἀθήνησι μητρὶ θεῶν ἀγομένη, ἐν ᾗ ἕψουσι
τὴν γαλαξίαν. ἔστι δὲ πολτὸς κρίθινος ἐν γάλακτι.

Ησὐχιος, Λεξικόν

Γαλάξια· ἑορτὴ Ἀθήνησι μητρὶ θεῶν ἀγομένη ἐν ᾗ ἕψουσι
γαλαξίαν. ἔστι δὲ πόλτος κρίθινος ἐν γάλακτι

Θεόφραστος, Χαρακτήρες, ΚΑ

ἀμέλει δὲ καὶ διοικήσασθαι παρὰ τῶν συμπρυτάνεων, ὅπως ἀπαγ-
γείλῃ τῷ δήμῳ τὰ ἱερά, καὶ παρεσκευασμένος λαμπρὸν ἱμάτιον καὶ ἐστε-
φανωμένος παρελθὼν εἰπεῖν· Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐθύομεν οἱ πρυτά-
νεις τὰ ἱερὰ τῇ Μητρὶ τῶν θεῶν, τὰ γαλάξια, καὶ τὰ ἱερὰ καλά, καὶ ὑμεῖς
δέχεσθε τὰ ἀγαθά. καὶ ταῦτα ἀπαγγείλας ἀπιὼν διηγήσασθαι οἴκαδε
τῇ ἑαυτοῦ γυναικί, ὡς καθ' ὑπερβολὴν εὐημέρει.