Μυθικά όντα από Ψ

Ψύλλα

φτερωτό άλογο στο άρμα του Οινόμαου...